Cả ngày thơ thẩn thẩn thơ
Thơ thơ thẩn thẩn vẫn hòan số không
Không tiền không tiếng không tình
Đôi con chữ cạn một mình đứng chơi

Hỏi đời sao đắng thơ ơi
Duyên này trót bén có lời được chăng?
Thơ rằng: "Răng lợi được hầi?"
Tớ rằng: "Rứa đệ thầi tâu đổi nghề"

Đổi nghề : cầm bút không mê
Cà phê không thiếu, phím mòn không chai
Lai rai lấy rựu làm bài
Lấy mưa làm muối lấy trăng làm mồi

Ôi thôi cái kiếp chồi thơ
Nửa thi nửa sĩ nửa tục nửa thâm
Lâm râm bụng đã thấm chăng?
Làm thơ…