Lãng Khách, chỉ là lãng khách mà thôi, nhưng vẫn muốn để lại một chút gì...