Cầu mong năm mới kiếm chút duyên
Tiền vô như nước để mua quyền
Bao nhiêu bằng cấp đi vay mượn
Mô phật....! mai này sợ án tuyên