Mong rằng bài thơ này sẽ tìm được đúng chỗ trong Thi viện trước khi bị xoá hoàn toàn, mình thích bài này lắm. :(