TỰA

Ta đan mây với nắng vàng
Dệt nên tấm thảm dâng nàng đề thơ...