Tôi về trong nắng vàng hanh
Bước chân phiêu bạt nghe tình xa xôi..
Em đi ngày ấy lâu rồi
Thanh Giang