1. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch)
2. Tặng Mạnh Hạo Nhiên (Lý Bạch)
3. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)