Xin admin thêm tác giả Huệ Phổ công chúa đi ạ! Bà cũng thuộc Tam Khanh như Mai Am công chúa, và trên mạng cũng đã có nhiều bài của bà, nếu thêm vào thì quá tuyệt vời.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Huệ_Phố