Nắng cuối chiều đã nhường hạt mưa bay
Liệu có không cơn mưa tạm cuối ngày
Hai ba giờ, năm chín phút, không giây
Đã đếm bao hạt rơi của đêm này