Dưới đây là một bài thơ của Maurice Maeterlinck, kính mong các cao nhân chỉ giáo

Ils ont tué trois petites filles…
Pour voir ce qu’il y a dans leur cœur.
 
Le premier était plein de bonheur ;
Et partout où coula son sang,
Trois serpents sifflèrent trois ans.
 
Le deuxième était plein de douceur,
Et partout où coula son sang,
Trois agneaux broutèrent trois ans.
 
Le troisième était plein de malheur,
Et partout où coula son sang,
Trois archanges veillèrent trois ans.
 
in Douze chansons (1896)


Dịch:

chúng đà sát hại ba cô
đặng xem tim của các cô có gì

trái đầu hạnh phúc vẹn toàn
máu nàng vương vãi lan tràn chốn nơi
ba con rắn rít ba năm

trái nhì đầy những ngọt ngào
máu nàng vấy ướt chẳng trừ nơi nao
ba con chiên gặm ba năm

trái ba - hối hận, khổ đau
máu nàng ròng chảy khắp nơi lan đều
ba tổng thiên thần gác ba năm

Trích trong "Mười hai ca khúc"

Còn đây là bản dịch ra tiếng Trung Quốc của dịch giả Phương Trập Tồn

谣曲
莫里斯·梅特林克(1862-1949)

他们杀了三个小姑娘,
要看看她们心里有些什么。

第一颗心里盛满了幸福,
她的血洒过的地方,
有三条毒蛇诅咒了三年。

第二颗心里装满了甜蜜的和善,
她的血溅过的地方,
有三条羊吃了三年茂草。

第三颗心里充满了痛苦和悔疚,
她的血流过的地方,
有三个大天使看守了三年。
            施蛰存译
      选自《域外诗抄》,湖南人民出版社(1987)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)