Hạt cát thô hay là viên đá nhỏ
Ẩn bụi mờ hay bạn với xanh rêu
Đẫm phong sương trần đời đều nhẵn lại
Nhẫn cho mình hay vội vỡ cho tôi
Đá ngăn sông hay sông bào mòn đá
Cát bão bùng hay cát lặng bên sông
Bớt vấn vương đá lặng mình mặc đất
Đá nuôi ngọc làm bạn với rêu phong.