Cảm ơn bạn Duy Quốc Quyền nhiều... nhiều... thiệt nhiều!

Tiếc rằng phải vội về nhà
(Người gần về trước, người xa vẫn ngồi)
Nhìn hình thương lắm em tôi
Một thời tuổi trẻ - Một trời khát khao!

11.9.2011
Niềm tin - Điều bất tử!
Trang nhà: www.vnthidan.net
Phan Văn Nhớ - 0929.563.677