Bách Diệp nối
Phượng Hoàng-Lừa
xem nhé!
Không nhỉ?
ai thủ thỉ hỏi ma
Phả ngươi không?
Con ma xó rừng già
Ngươi cẩn thận
không là
ta đốt.