送李錄事赴饒州

北人南去雪紛紛,
雁叫汀沙不可聞。
積水長天隨遠客,
荒城極浦足寒雲。
山從建業千峰出,
江至潯陽九派分。
借問督郵才弱冠,
府中年少不如君。

皇甫冉
卷249_21


Tống Lý lục sự phó Nhiêu Châu

Bắc nhân nam khứ tuyết phân phân ,
Nhạn khiếu đinh sa bất khả văn .
Tích thủy trường thiên tùy viễn khách ,
Hoang thành cực phố túc hàn vân .
Sơn tòng Kiến Nghiệp thiên phong xuất ,
Giang chí Tầm Dương cửu phái phân .
Tá vấn đốc bưu tài nhược quán ,
Phủ trung niên thiếu bất như quân .

Hoàng Phủ Nhiễm

dịch thơ :

Tiễn Lý lục sư đi Nhiêu Châu

Từ Bắc vô Nam tuyết tứ bề,
Nhạn kêu dưới bãi chẳng âm về.
Đầy trời ngậm nước theo chân khách
Mũi đất hoang thành mây lạnh che.
Kiến Nghiệp núi giăng nghìn đỉnh nhọn,
Tầm Dương sông chẻ chín ngành toe.
Nhân tài tuổi trẻ như ông Đốc,
Thử hỏi phủ này được mấy ngoe.

Cao Nguyên