Mời:
CẲNG CÒ CÁ CẮN CÒ CO CẲNG
Đối:
CHÂN CỪU CHÓ CẠP CỪU CỤT CHÂN
Nhờ bác xem chuẩn chưa.
Sẵn mời các cao nhân đối giúp câu này ạ:
QUẢ HỒNG XIÊM, ĐEM TỪ NƯỚC THÁI, TRÁI BÓNG BẢY, RUỘT ĐỎ GAY