Xưng hô,giãi tỏ tấm chân tình
Quan hệ thân sơ, ý trọng khinh
Từ tốn, khiêm nhường,... người sáng suốt
Kiêu căng, tuỳ tiện,... kẻ u minh
Họ hàng nền nếp, phân cao thấp
Bạn hữu thành tâm, biết nhún mình
Mở miệng, lựa lời – keo kết nối
Đẹp lòng, nhân cách ắt tồn vinh