Em thở hay là em nói đấy
Trả lời hay lại hỏi gì ta
Ai nhìn đăm đắm vào xa cách
Hoa trắng nhìn lâu cũng tím mà


Nguồn: Bơ vơ đông đảo/ NXB Hội nhà văn, 2009.