Ta giàu tình như rừng ta giàu lá
Người lấy đi lấy nữa đang còn đây
Dâng hết rồi ta vẫn thừa tất cả
Cạn hồn ta hoa quả lại lên đầy


Nguồn: Bơ vơ đông đảo/ NXB Hội nhà văn, 2009.