Tuần Ty, Đào Huế trong chèo
Hoạn Thư khuynh đảo truyện Kiều một phen
Tranh Hồ giấy mỏng, mực đen
Nhọn dài mũi kéo đánh ghen quanh chồng...