Chỉ mấy mảnh trăng rơi
Vạn niên túi chảy tràn
Mộng dâng tràn ngọn sóng
Lạ với lạ thành thân.

Dã Tràng Cát