Nếu chỉ là viên cát dã tràng se
Em vui hạnh ngộ tịch trầm suối khe
Nếu chỉ là bụi mơ trong nắng Hạ
Em sẽ tìm sương mai gác mộng hè.

Nhưng hỡi ôi, khi điều đó hiện thực
Thì nàng thơ em sẽ phải buồn thôi
Vì cát em, Ngài* không ban sự sống
Đâu được ngủ vùi cõi chết ỉ ôi!

Không là bụi mới có "chết thọ sinh"
Từ cõi sống Cha đã trao sự sống
Thân xác này được trở về cát bụi
Như em gọi là cát bụi phiêu linh.

Cõi phiêu linh em mơ tên cát bụi
Cát bụi nhỏ nhoi cát bụi trường tồn
Cõi phiêu linh sẽ lại là cõi biết
Thoả niềm yêu bay ngút mắt linh hồn.

Dã Tràng Cát

Dã Tràng Cát