Trăng thu lạnh gió thu mềm
Tóc ai bay lạc qua thềm heo may
Hương người chỉ một ta say
Xin đừng cởi áo treo ngoài gió trăng!


25.3.1971

Nguồn: Người đẹp trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007