Gió đã mệt nhoài trưa lãng quên
Nghiêng nghiêng trời đất suối đang thiền
Không có tiếng bò kêu bãi cỏ
Chưa chắc lùm cây gió ngủ yên


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995