Mưa sa ướt mắt nhung huyền
Đồng mầu mười ngón thuyền quyên trắng mầu
Mưa ngâu lòng muốn nguyện cầu
Mắt ai rạng mở đêm thâu ủ tình

Sương mai rày thấm trang kinh
Tóc ai đã xoã vào lòng bình minh
Đêm đen dâng hết phận mình
Mượt êm ánh mắt nhân sinh bập bùng

Ánh sao đóng mở cửa trùng
Mùa đông mới rõ chốn cùng yêu thương.
Biết! Người từ chốn thi vương
Bòng bong lược chải nghĩa nương hiệp vần.

Dã Tràng Cát