Trong bài thơ “Hai mặt” này, không sao giải nghĩa được những câu như: Sự thật có 6 chữ, Giả dối cũng 6 luôn. Vậy 6 chữ ấy là những chữ gì, các câu còn lại cũng vậy. Rất mong chỉ giáo và giải đáp. Trân trọng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)