Tập thơ Tiếng sóng của Tế Hanh, NXB Văn học, in 5.070 cuốn, khổ 13x18cm tại nhà máy in Tiến bộ 175 Đại lộ Nguyễn Thái Học - Hà Nội, xong ngày 7-7-60, số xuất bản 27, số in 1125, gửi lưu chiểu tháng 7-1960.