Gồm những bài thơ do Tản Đà đề trong truyện Đài gương, tức là quyển Đàn bà Tầu dịch từ sách Liệt nữ ra.