Lòng tôi thương nhớ mẹ tôi
Làm sao lấy lại tiếng cười đã qua?
Mẹ tôi thương nhớ thiết tha
Thấy trong giấc mộng biết là ở đâu?

Mẹ tôi vừa biết con đau
Tấm lòng từ ái thương nhau chẳng nề
Thấy rồi nhưng chẳng thoả thuê
Nên còn giúp đỡ vỗ về thân con

Ngày xưa có lúc hao mòn
Nhờ bà từ mẫu sinh tồn đến nay
Bây giờ lâm bệnh thế này
Cũng nhờ từ mẫu chuyển thay bệnh tình

Quạ kia tung cánh vào rừng
Tìm mồi nuôi mẹ không dừng không nguôi
Con người không viết dưỡng nuôi
Càng thêm hổ thẹn với bầy quạ kia
Người dân còn muốn phân chia
Làm sao nguôi được chẳng lìa xót thương


Nguồn: Ưng Trình và Bửu Dưỡng, Tùng Thiện Vương, Kỷ niệm đệ nhất bách chu niên, Huế - Sài Gòn, 1970
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)