Lại qua bến cũ dưới chiều
Hoa đào nở, vẫn tiêu điều bờ xuân
Muốn ca Đào Diệp gió đông
Sợ rằng ai đó bên sông xa người

tửu tận tình do tại