25.00
1 người thích
Đăng ngày 10/03/2020 16:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 10/03/2020 16:45, số lượt xem: 311

Nắng hồ Văn trải ánh chiều lan
Bình ướm giọng thơ gió quyện đàn
Lặng đắm mơ vời tha thiết dậy
Lay chuyền mộng ước dạt dào chan
Vẳng nghe lời ái nồng thăm hỏi
Dâng toả khúc tình khéo dẫn đan
Trắng nõn gò Kim* chờ Thuỷ Phán**
Lẵng thơm bừng dạ vấn vương tràn

Tràn vương vấn dạ bừng thơm lẵng
Phán Thuỷ chờ Kim gò nõn trắng
Đan dẫn khéo tình khúc toả dâng
Hỏi thăm nồng ái lời nghe vẳng
Chan dào dạt ước mộng cùng bay
Dậy thiết tha vời mơ đắm lặng
Đàn quyện gió thơ giọng ướm bình
Lan chiều ánh trải Văn hồ nắng

*gò Kim Châu giữa hồ
**Phán Thuỷ đường, nơi bình văn thơ của nho sỹ