Hình như
đất khát cơn mưa
Hình như
chiều khát
bài thơ tâm tình
Bầu trời
Khát những cánh chim
Hình như…
Lòng khát
niềm tin cuộc đời.