Đạo mạo quân tử khoả thiên duyên
Xuất thần tung nghệ vẽ song thuyền
Mắt ngọc trăng thắm tình minh sư,
Thượng Đế phó thác mãi lưu truyền.


Vũng Tàu, ngày 11/10/2021.
(Học trò Phạm Trường Giang tặng thầy Khiêm Tử)