À ơi, kể chuyện nước xanh
Xưa cùng núi biếc chấp tranh một thời
Chấp tranh giành một con người
Chấp tranh giành một nét cười tinh hoa
Khác gì, trong mỗi cái ta
Cái tình cái lý, khó hòa khó dung
Mỵ Nương – cái đẹp vô cùng
Đã làm nên những anh hùng nước non
Truyền thừa trong những cháu con
Cũng vì cái đẹp, nên mòn óc tim
Tô hồng cho những niềm tin
Chắt chiu quá khứ, giữ gìn tương lai

Nước non đẹp thuở hòa hài
Ẩn trong Sách ước một bài tình ca
Gậy thần – chỉ lặng phong ba
Hai đầu sinh tử – cũng là huyền không
Tản Viên cái lẽ đại đồng
Gậy thần Sách ước một lòng không hai


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)