Đứng giữa chênh vênh vạch dốc đời
Nghe hồn "ngã giá" tử-sinh chơi
Đòng đưa kiếp-số trên đầu lưỡi
Ngọt nhạt chi người để lệ rơi?

Buổi chợ hôm nay vãn mất rồi
Tìm đâu kẻ bán nửa hồn tôi?
Mà nghe gió lạ rên đầu phố
Cuốn chiều lơ lửng, lửng lờ trôi.