muốn an nhiên thì phải có tiền
muốn có tiền thì phải chuốc phiền vào thân