Tặng M

Nước ở sông thì đỏ,
Chảy vào biển thì xanh.
Càng đến nơi sâu thẳm,
Càng biêng biếc lung linh...


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006