Bài thơ BỐ viết tặng con mới ngày nào... Love you...

Thái Hà