Giá gần nhất định cụng ly,
Yêu nhau đâu có quản gì chén không!
Say trong ý tứ tương phùng.
Chúc người thêm tuổi! Nào cùng đón xuân!


Tết Đinh Dậu (5/2/2017)