14.00
Đăng ngày 23/11/2020 02:00, số lượt xem: 69

Nướng đêm lên rốn
mùa tình
ráo trong khuya
giọt sương tinh khí
cùn
lửa nhoi lồng ngực
cháy bùng
cởi trần
ngôn ngữ
thơ
cùng đêm đi
chữ tung bước
nhịp thần kỳ
nghĩa rơi
từ cõi cổ thi
rơi về
núi
chan mật nguyệt
bốn bề
cõng thơ lên rốn tình
kề
mùa đêm.

2015