Sóng nhảy
trắng hơn
mỗi giờ
xanh hơn
mỗi ngày
trẻ hơn
chết


Nguồn: Văn học nước ngoài (6-1996), Hội Nhà văn Việt Nam, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)