Chưa có đánh giá nào
Nước: Sát
1 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/04/2008 20:38 bởi hongha83
Nimrod Bena Djangrang sinh năm 1959, dạy học ở Tchad rồi ở Côte-d’Ivoire, luận án triết học ở Paris. Ông làm thơ, viết tiểu thuyết, soạn kịch.

Thi phẩm:
- Đá, bụi (Pierre, poussière, Paris, 1989)
- Trước hạ (Avant l’été, chưa in)