Độ chênh kinh hoàng nhất là độ chênh giữa cuộc sống và thơ. Phải vậy chăng?

con chim cất tiếng hót
chỉ khi đậu trên cành
và tiếng hót chỉ cất
cho bầu trời luôn xanh