25.00
Đăng ngày 13/04/2019 08:20, số lượt xem: 174

Trường đời em lớp cao sang
Anh đây lớp thấp xếp hàng bình dân
Thưa em bài học: “xa-gần”
Hành lang anh đã mấy lần mon men...

Sa Đéc. Đồng Tháp
13-04-2019