15.00
Đăng ngày 10/01/2019 14:46, số lượt xem: 100

Tặng M!

Tân Mỹ ơi! Tân Mỹ ơi!
Nỗi nhớ khôn nguôi khó nên lời:
- Chữ Tân còn mãi bên chữ Mỹ
Chín nhớ mười yêu vẫn vẹn mười!

Sa Đéc - Đồng Tháp. 2018