15.00
Đăng ngày 05/06/2019 06:27, số lượt xem: 84

Anh còn nhớ lá thư xưa anh viết
Nét tên em trên giấy trắng hàng hàng
Anh nghĩ mãi chẳng lời nào tha thiết
Bằng tên em tay anh viết vô vàn...

Chưa dám gửi thư đi thì hè đến
Anh âm thầm xếp lại đợi mùa sau...
Ngày hè dài, đêm hè lại trôi mau
Anh thức suốt viết tên em tràn giấy...

Tựu trường đến anh tìm em chẳng thấy
Đời bỗng dưng từ đó bặt tin nhau
Lá thư hè còn đâu nữa người trao?
Muôn dòng chữ chỉ tên em mỗi một!

Rồi từ đó hè về anh viết nốt
Những dòng tên để chẳng có trao ai!
Anh đã xoá bao lần đêm viết lại
Mỗi trang đời mực tím dấu chưa phai...

Sa Đéc. Đồng Tháp
02-06-2019