35.00
Đăng ngày 08/06/2019 17:51, số lượt xem: 96

Có câu phu xướng phụ tuỳ
Tam tòng ghi rõ thứ nhì tòng phu
Vợ nghe chồng quyết cho dù
Sang hèn tốt xấu tòng phu nương nhờ...

Anh đây hoàn cảnh bây giờ
Cơ quan em sếp anh chờ khiến sai
Em yêu quản lý suốt ngày
Lời em anh mãi giơ tay đồng tình!

Sách xưa không giống chuyện mình
Anh đâu có dám bất bình cấp trên
Một là mất việc chẳng hên
Hai là côi cút mình ên đêm dài...

Sa Đéc. Đồng Tháp
07-06-2019