13.00
Đăng ngày 21/02/2023 12:08, số lượt xem: 73

Biết chắc rằng rằng lọt lọt sao?
Còn còn vọng vọng tưởng là cao
Mua danh để để vênh vênh mặt
Tậu phận cho cho nở nở đào
Mấy mấy bầy bầy khoe nhã nhặn
Vài vài đống đống ngỡ thanh tao
Dăm dăm bận bận ngơ rồi thoát
Đến lúc rơi rơi miệng miệng gào…

20-02-2023