Chợ Chờ, em chẳng chờ
Anh về - trưa - tan chợ
Tìm em đến ngẩn ngơ
Nắng buông chiều quan họ

Sao để em mãi đợi
Chợ Chờ - trưa - đã tan
Trầu xanh tay em hái
Ðợi anh đã úa vàng

Chợ Chờ ngày xưa ấy
Anh lỡ hẹn một lần
Sông Cầu lơ thơ chảy
Qua rồi bao mùa xuân

Anh lại đến chợ Chờ
Ðâu bóng hình em xưa
Chợ Chờ - trưa - tan chợ
Mình anh đứng thẩn thờ