Hai nghìn năm trước đất thần kinh
Qua viếng chiều thu khách giật mình
Xúm xít tổ chim cây trước miếu
Tơi bời hang chuột đất ven thành
Tắm châu giếng cũ rêu in đá
Thi bắn đền xưa cỏ lấp mành
Bệ ngọc thềm son đâu dấu tích
Bóng tà man mác bãi tre xanh.


An Nam tạp chí, số 8, kỳ 2, tháng 10-1926.

Đây là bài thơ này đầu tiên đăng báo (1926) của Ngô Tất Tố.