Bao năm khói lửa mới vừa tan,
Hôm nay mới thấy ánh trời quang.
Đường về quê cũ xa vời vợi.
Tiếng ve đầu mùa chợt cất vang.
Điệu sầu thấp thoáng đường đi tới,
Qua ngày càng não tiếng rõ ràng.
Chẳng dám vểnh tai nghe chi nữa,
Thêm buồn còn mất người quê làng.